ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

 1. Odpovědná osoba

Správce osobních údajů:

Brněnská Šárka, s.r.o., IČO: 08691584, se sídlem Viniční 2270/160, 615 00 Brno – Židenice (dále také jen „Šárka“, „my“, „naše“, nebo „nás“)

 1. Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje

účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 1. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobníú daje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Naši zákazníciVedení databáze našich zákazníkůPrávním základem je plnění zákonné povinnosti. Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zákazníků je nezbytné pro plnění zákona č. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou zákonem.
Naši zákazníciSledování polohy vozidel v případě podezření na kriminální činnost, při podezření na vznik vážné škody pro Brněnskou Šárku, s.r.o. apod.; zveřejnění polohy vozidla po ukončení rezervace pro další rezervace zákazníkůPrávním základem je náš oprávněný zájem Zpracování polohy vozidlaužívaného zákazníkem je nezbytné pro předcházení kriminální činnosti nebo předcházení škody, je-li na takovou činnost podezření. Za normálních okolností nesledujeme ani nezaznamenáváme údaje o aktuální poloze vozidel a o trase jejich cesty během rezervace, pouze při ukončení rezervace dojde ke zveřejnění aktuální polohy vozidla.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovány po dobu jednoho týdne nebo po dobu podezření na uvedené situace.
Naši zákazníci Naši spolupracovníci Naši věřiteléPlnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky včetně jejich elektronické identifikace, externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávekPrávním základem je plnění smlouvy a v případě elektronické identifikace plnění smlouvy i náš oprávněný zájem na přesné identifikaci zákazníka. Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stranje nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků. Zpracování navíc rodného čísla a čísla občanského průkazu je nezbytné pro správnou identifikaci zákazníka při elektronickém uzavírání smlouvy. Ke zpracování čísla řidičského průkazu dochází za účelem prokázání plnění povinností dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zpracování údajů o přestupcích dle silničního zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je nezbytné pro vymáhání našich pohledávek z těchto přestupků.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje nezbytné pouze za účelem ověření totožnosti a jiných okolností uzavření smluvního vztahu budou poté smazány.
Naši zákazníci Naši spolupracovníci Naši věřiteléUplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvyPrávním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů. Zpracování údajů o přestupcích dle silničního zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je nezbytné pro vymáhání našich pohledávek z těchto přestupků.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě sporného řízení po celou dobu řízení.
Naši zákazníci Naši potenciální zákazníciŠíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek služby sdílení aut, pozvánek na odborné akcePrávním základem je náš oprávněný zájem. Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení.Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši potenciální zákazníciOpětovné oslovení subjektů údajů na základě vyplněného formuláře nebo získaných v průběhu jednání o smlouvě se zákazníkemPrávním základem je náš oprávněný zájem. Zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů potenciálních zákazníků získaných a) z formuláře na webu www.autonapul.cz, b) z kontraktačního procesu, aniž by došlo k uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a námi, probíhá za účelem znovu oslovení těchto subjektů údajů s nabídkou služeb.Osobní údaje jsou uchovávány po dobu devíti měsíců od vyplnění formuláře nebo od přijetí e-mailu s osobními údaji, kdy v této lhůtě dojde z naší strany k oslovení subjektu údajů za účelem nabídky služeb.
Uchazeči o zaměstnáníPosouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a jeho opětovné oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební doběPrávním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.
Uchazeči o zaměstnáníPřípadné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na zaměstnancePrávním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnáníza účelem případného prokázání souladu postupu při výběrovém řízení na pozici zaměstnance s ustanoveními zákona o zaměstnanosti o zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení.Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu tří let od ukončení výběrového řízení.
 1. PříjemciosobníchúdajůapředáníosobníchúdajůmimoEvropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto kategoriím příjemců:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů (poskytovatelé služeb,

dodavatelé, poskytovatelé ICT systémů, externí spolupracovníci);

 • Externí spolupracovník, který nám poskytuje služby v oblasti správy marketingových aktivit, komunikace s potenciálními a stávajícími zákazníky, a případně jiné služby nezbytné pro provoz

systému carsharingu;

 • V případě společnosti Zemtu OG (www.zemtu.com), která nám dodává hardware a podpůrný IT systém, je za uvedeným účelem správy a podpory možné předání do Rakouska na základě rozhodnutí Komise 2000/518 ze dne 26. července 2000;
 • Při návštěvě našeho webu jsou do vašeho počítače ukládány cookies prostřednictvím služeb Google Analytics a Facebook Pixel a údaje potřebné pro tyto služby předáváme společnosti Google,

resp. společnosti Facebook. Obě služby využíváme k sestavování statistik účinnosti našich reklam a k statistikám ohledně návštěvnosti našeho webu a veškeré údaje jsou anonymizované;

 • pojišťovny při řešení pojistných událostí;
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 1. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to při elektronickém uzavírání smluv, tedy je nezbytné pro uzavření smlouvy.

Při zpracování osobních údajů může docházet k profilování za účelem přímého marketingu, dokud proti tomuto zpracování nevznesete námitku.

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem

34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v

GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111 E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. července 2022.